Đề tài Kế hoạch marketing sản phẩm nước lọc đóng chai BIWA

Kế hoạch này nhằm khái quát những điểm lợi thế và các hướng phát triển chính để đưa sản phẩm nước uống đóng chai BIWA trở thành một sản phẩm phổ biến thu hút khách hàng tiêu dùng nhiều hơn các sản phẩm cùng loại. Chỉ ra những điểm cần khắc phục và những giải pháp để đưa sản phẩm nước uống đóng chai BIWA ngày càng phổ biến trong thời gian tới. Phân tích cơ hội thị trường, thị trường mục tiêu, đối thủ cạnh tranh tiến tới đưa ra các hành động kịp thời nhằm thu hút và chiếm lĩnh thị trường. Phát huy tiềm lực của công ty. Xác định các mốc thời gian quan trọng và cần thiết để hành động kịp thời, phát huy tiềm lực, hạn chế rủi ro, giảm chi phí để đạt mục tiêu sớm nhất và nhanh nhất. Kế hoạch được lập và triển khai trong thời gian từ ngày 01/12/2010 đến ngày 31/12/2011 với các giai đoạn hành động cụ thể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC