Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM & DV Quốc tiến Quảng Nam

Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp sử dụng kế toán là một công cụ đắc lực và sắc bén nhất để quản lý nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Với chức năng thu nhập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại là một công việc phức tạp và chiếm tỉ trọng lớn trong toán bộ công việc kế toán. Các thông tin kế toán cung cấp sẽ giúp cho các nhà quản trị đánh giá được chất lượng toán bộ hoạt động kinh doanh của nghiệp. Từ đó, có thể phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án kinh doanh, phương án đầu tư sao cho có hiệu quả nhất. Mặt khác các thông do kế toán cung cấp là cơ sở cho việc kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng vốn, tình hình thực hiện pháp luật và chế độ quản lý kinh tế Nhà nước. Ngoài ra sự cấn thiết của công tác kế toán kế toán bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh còn xuất phát từ bản thân mỗi doanh nghiệp. Do thực trạng kế toán nước ta hiện nay, hầu hết chưa thực hiện hết nhiệm vụ của mình trong hoạt đọng sản xuất kinh doanh nói chung và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng còn thụ động, còn thụ động, chỉ dừng lại ở mức ghi số cung cấp thông tin mà chưa có sự tác động tích cực, chủđộng đối với quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Trước yêu cầu của công tác quản lý trong nền kinh tế thị trường, công việc của người kế toán không chỉ dừng lại ở việc phán ảnh ghi chép, tổng hợp số liệu từ các chứng từ kế toán, vào số kế toán và trình bay các thông tin trên báo cao tài chính nữa mà còn phải biết phân tích báo cao kế toán. Thông qua đó kế toán phải có những kiến nghị, đề xuất cho lãnh đạo doanh nghiệp, đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động kinh doanh và dưa ra các giải pháp hữu hi, các quyết định thích hợp cùng với các nhà quản trị lựa chọn phương pháp điều hành quản lý, phương pháp phát triển của doanh nghiệp mình. Hơn nữa việc không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác kế toán nói chung và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng cũng là việc hoàn thiện tốt chức năng phản ánh giám sát các hoạt động, cung cấp thông tin cho các nhà lãnh đạo để quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn. Xuất phát từ những vai trò quan trọng nêu trên tôi đã chọn và nghiên cứu đề tài : “ Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM & DV Quốc tiến Quảng Nam ”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC