Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH bao bì Thăng Long

Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để thu hút được sản phẩm.Tổng hợp toàn bộ các hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tạo nên chỉ tiêu chi phí sản xuất.Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có bảo đảm bù đắp được chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và bảo đảm có lãi không.Vì vậy việc hạch toán đầy đủ chính xác chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm là việc làm cấp thiết,khách quan và có ý nghĩa rất quan trọng ,nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Mặt khác, xét trên góc độ vĩ mô,do các yếu tố sản xuất nước ta còn rất hạn chế nên tiết kiệm chi phí sản xuất đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công ty quản lý kinh tế Nhiệm vụ cơ bản của kế toán không những phải hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất,phục vụ tốt cho việc hạ giá thành sản phẩm ,đáp ứng yêu cầu của chế độ hạch toán kinh doanh .Đồng thời cung cấp thông tin hữu ích ,kịp thời cho việc ra quyết định.Để giải quyết được vấn đề đó, phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.Công việc này không những mang ý nghĩa về mặt lý luận mà còn mang ý nghĩa to lớn cấp bách trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của các doanh nghiệp sản xuất ở nước ta nói chung và công ty TNHH Bao Bì Thăng Long nói riêng Để có thể cạnh tranh được trên thị trường,công tác kế toán chi phí SX nghành in còn phải thực hiện đúng theo quy luật khách quan.Như vậy kế toán chi phí là một phần không thể thiếu được đối với doanh nghiệp ngành

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC