Đề tài Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kinh tế ở đất nước ta, kế toán có thể nói là một công cụ quản lý sắc bén, là công cụ quan trọng của nhà nước giúp cho việc tính toán và thiết lập ngân sách, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, điều hành và quản lý nền kinh tế đồng thời giúp cho các doanh nghiệp tổ chức điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thực hiện công tác kế toán tốt hay không đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý. Để giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thì một trong những nhiệm vụ của kế toán là phải phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp.Vì hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó tất cả hoạt động kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, sản phẩm có được thị trường chấp nhận hay không ảnh hưởng trực tiếp đến tính hình tài chính. Ngược lại tình hình tài chính tốt hoặc xấu đều có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Hoạt động tài chính có vai trò quan trọng và ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành, tồn tại và phát triển doanh nghiệp. Vai trò đó thể hiện ngay từ khi thành lập doanh nghiệp, trong việc thiết lập các dự án đầu tư ban đầu. Vì thế chúng ta phải thường xuyên kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp để có những đánh giá đầy đủ và toàn diện tình hình phân phối sử dụng và quản lý vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp. Tóm lại phân tích tình hình tài chính giúp cho doanh nghiệp phát hiện kịp thời những sai sót trong công tác tài chính và có những quyết định tài chính đúng đắn. Đồng thời giúp cho cơ quan nhà nước nắm được thực trạng của doanh nghiệp củng cố tốt hơn hoạt động tài chính của mình. Đây cũng là lý do em chọn chuyên đề hẹp là “ Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ” tại Công ty TNHH Thái Hòa Bình.Tuy nhiên, trong quá trình làm tiểu luận tốt nghiệp không tránh khỏi được sự sai sót, chúng em rất mong được sự góp ý, hướng dẫn của các thầy cô để bài tiểu luận của chúng em được hoàn thiện hơn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC