Đề tài Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH du lịch Mondial

Kế toán có vai trò rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Kế toán không chỉ cung cấp kịp thời những thông tin hữu ích mà còn phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp trong mỗi giai đoạn. Từ đó, giúp doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh đúng đắn góp phần nâng cao vị thế cũng như không ngừng phát triển hơn nữa trong tương lai. Trong đó, kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh cũng góp một phần quan trọng không kém. Từ các thông tin về doanh thu, về chi phí, về kết quả kinh doanh giúp doanh nghiệp biết được làm ăn có lãi hay lỗ, từ đó đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ để đề ra chiến lược và giải pháp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất trong tương lai. Vì vậy, tôi chọn đề tài nghiên cứu “Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Mondial.” Đề tài kết cấu gồm 3 phần, 3 chương đã phản ánh các nội dung chính sau : - Một số vấn đề liên quan đề tài : Lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và kết cấu đề tài. - Cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. - Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Mondial vào quý IV/2013. - Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, đề tài đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Mondial. - Cuối cùng, tổng kết lại vấn đề, đưa ra một số kiến nghị cho Công ty, nhà trường và hướng nghiên cứu tiếp để hoàn thiện đề tài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC