Đề tài Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần giầy Thăng Long

Nguyên vật liệu tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất với tư cách là đối tượng lao động. Đây là một trong ba yếu tố cơ bản nhất của quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đối với công ty sản xuất, lắp ráp, chế tạo sản phẩm. Sự ổn định về đầu vào là một yêu cầu tất yếu để đảm bảo cho sự hoạt động liên tục trong thời buổi cạnh tranh của cơ chế thị trường. Khác với thời kỳ bao cấp, khi mọi vấn đề tài chính của doanh nghiệp đều phụ thuộc vào ngân sách và sự chỉ đạo của Nhà nước, ngày nay trong thời buổi kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng sáng tạo, phát triển đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ để hạ giá thành sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh, điều đó đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mặt khác, chi phí về nguyên vật liệu là một bộ phận quan trọng cấu thành nên giá thành sản phẩm, nên việc thực hiện tốt công tác quản lý nguyên vật liệu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hạ giá thành của sản phẩm. Cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất khác hạch toán và quản lý nguyên vật liệu chặt chẽ, đúng đắn là vấn đề luôn được Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long quan tâm đặc biệt. Xuất phát từ những lý do trên, em xin chọn đề tài: “Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần giầy Thăng Long” làm chuyên đề thực tập chuyên ngành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC