Đề tài Kế toán tài sản cố định và các giải pháp sử dụng hiệu quả tài sản cố định tại công ty xăng dầu Trà Vinh

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Mục tiêu của các doanh nghiệp là lợi nhuận và đảm bảo quá trình tái sản xuất. Nó đồi hỏi kết quả sản xuất kinh doanh vừa bù đắp chi phí vừa có thể tích lũy để mở rộng kinh doanh. Để tiến hành các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có 3 yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. TSCĐ là tư liệu sản xuất và là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình. Các loại TSCĐ đều có giá trị lớn, thời hạn sử dụng dài, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, nó có ảnh hưởng trực tiếp tới việc tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, đồi hỏi công tác tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ tại doanh nghiệp phải hết sức khoa học: TSCĐ phải được phân loại và dánh giá một cách đúng đắn, việc theo dõi tình hình biến động và sửa chữa TSCĐ phải được ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời, việc tính khấu hao phải phù hợp với đặc điểm riêng của doanh nghiệp. Hơn thế nữa, một thực tế đặt ra cho tất cả các doanh nghiệp hiện nay là muốn tồn tại, phát triển và đứng vững trên thị trường thì phải đồi hỏi phải biết tổ chức các nguồn lực sản xuất của mình và sử dụng chúng một cách có hiệu quả nhất. Là một doanh nghiệp lớn đẫn đầu cả nước về lĩnh vực sản xuất và cung ứng xăng đầu. Công ty Xăng Dầu có một khối lượng TSCĐ lớn, nên đồi hỏi công tác tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty càng đặt ra yêu cầu cao hơn cho kế toán và đây là một trong những phần quan trọng trong công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh, với sự hướng đẫn nhiệt tình của cô Trần Thị Kỳ và các anh chi trong phòng kế toán và ban lãnh đạo công ty, em được tìm hiểu thực tế công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty nói chung và công tác tổ chức hạch toán kế từng phần nói riêng và trong đó có phần hành kế toán TSCĐ xuất phát từ vị trí quan trọng của công ty bao gồm: việc tổ chức vận dụng chế độ kế toán, những đặc điểm riêng nổi bật, ưu nhược điểm trong hạch toán TSCĐ tại doanh nghiệp là những lý do mà em chon đề tài “kế toán tài sản cố định và các giải pháp sử dụng hiệu quả tài sản cố định tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá công tác quản lý, sử dụng TSCĐ và công tác hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh, nhận xét ưu và nhược điểm còn tồn tại trong thời gian qua tại đơn vị. Đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng TSCĐ và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán TSCĐ trong thời gian tới. Tìm hiểu tình hình quản lý, sử dụng và công tác kế toán TSCĐ tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh. Đánh giá thực trạng công tác hạch toán kế toán TSCĐ của công ty Xăng Dầu Trà Vinh (2010-2012). Dựa trên cơ sở đánh giá thực trạng đưa ra nhận xét ưu và nhược điểm còn trong thời gian tại đơn vị. Đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm góp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng TSCĐ và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán TSCĐ trong thời gian tới. 3. Đối tượng nghiên cứu Kế toán tài sản cố định tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh 4. Phạm vi nghiên cứu Không gian: tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh Thời gian: 25/02/2013 đến 25/04/2013 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài chủ yếu là phương pháp so sánh tổng hợp số liệu thực tế thu thập được trong quá trình thực tập tại công ty, các số liệu trên báo cáo tài chính và các thông tin có được từ việc học hỏi trực tiếp các nhân viên phòng kế toán để xác định xu hướng pháp triển, mức độ biến động của các số liệu cũng như các chỉ tiêu và từ đó phân tích đánh giá tình hình TSCĐ của công ty. Đồng thời đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong thời gian tới. 6. Bố cục chuyên đề Ngoài phần mở đầu và kết luận bố cục chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán và giải pháp sử dụng hiệu quả tài sản cố định Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh Chương 3: Nhận xét và kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC