Đề tài Kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần Vật Tư Nghiệp Hà Nội

Như chúng ta đã biết thuế là một trong phần hành kế toán quan trọng - Đối với doanh nghiệp kế toán thuế phản ánh được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp lãi, hay lỗ, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như thế nào và từ đó phản ánh được nhiều vấn đề khác liên quan như vấn đề hạch toán, chi phí, doanh thu, lợi nhuận, lỗ, lãi của doanh nghiệp. Đối nhà nước thuế là nguồn thu chủ yếu để duy trì hoạt động bộ máy và phục vụ công tác dân sinh, xã hội, phát triển đất nước Từ đó ta hiểu kế toán thuế được dùng để phản ánh mối quan hệ giữ doanh nghiệp với nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào ngân sách nhà nước trong kỳ kế toán năm. Chính vì nhận thức được vai trò và tầm quan trọng phần hành kế toán thuế đối doanh nghiệp và nhà nước em chọn đề tài nghiên cứu là: “Kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần Vật Tư Nghiệp Hà Nội”. Mục đích của đề tài là vận dụng lý thuyết về kế toán thuế vào nghiên cứu thực tế tại công ty CP vật Tư Nông Nghiệp Hà Nội, qua đó nêu lên nhận xét về thực tế quản lý phần hành kế toán thuế của công ty và đề xuất ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. Do hạn chế về mặt thời gian cũng như thiếu sót về kinh nghiệm và kiến thức của bản thân, bài viết của em không tránh khỏi hạn chế và thiếu sót, vậy em kính mong các thầy cô cùng toàn thể các bạn sẽ rộng lòng đón nhận và cho em góp ý chân thành nhất để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC