Đề tài Kết cấu chương trình phát thanh ở Đài Sóc Sơn

Trong tiến trình phát triển của lịch sử văn hoá nhân loại, xã hội ngày một đổi mới và phát triển, nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân ngày một nâng cao. Báo chí ra đời đã đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. Chính vì thế, báo chí là một hiện tượng xã hội. Báo chí ra đời do nhu cầu thông tin giao tiếp, giải trí và nhận thức của con người. Mặc dù ngành báo chí ra đời chưa được 5 thế kỷ nhưng đã phát huy hết vai trò, sức mạnh của mình. Trong suốt quá trình phát triển kinh tế – xã hội góp phần nâng cao dân trí, giáo dục nhận thức con người. Ở nước ta, báo chí là công cụ chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể. Trong lý luận hoạt động thực tiễn, Đảng và nhà nước ta đánh giá cao vai trò và sức mạnh của báo chí. Đảng xác định “Báo chí vừa là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, vừa là diễn đàn của nhân dân”. Trong đấu tranh cũng như trong hoà bình, Đảng luôn tin tưởng và coi trọng tiếng nói báo chí. Những thông tin mà báo chí mang lại trên sóng phát thanh hay các phương tiện thông tin đại chúng là kênh thông tin hữu hiệu trong việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, góp phần đưa đất nước tiến tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC