Đề tài Kết quả chọn tạo giống ngô nếp lai phục vụ cho sản xuất ở các tỉnh phía nam

Từ năm 2009 đến 2011, Trung tâm Hưng Lộc đã thu thập, lưu giữ và đánh giá được 855 dòng ngô nếp; 42 dòng nếp ngọt. Kết quả thử khả năng kết hợp và lai tạo được 329 tổ hợp lai. Khảo sát đánh giá và tuyển chọn được 21 tổ hợp lai ưu tú, những tổ hợp lai này có các đặc điểm: thời gian sinh trưởng 76- 79 ngày , tương đương với đối chứng MX10 và Tím dẻo 926; có hương vị th ơm ngon và có độ dẻo tương đương đối chứng MX10. Xác định được 5 tổ hợp lai triển vọng nhất là VK6; VK10; VK24; VK36 và VK37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC