Đề tài Kết quả nghiên cứu rà soát lồng ghép quản lý thiên tai vào lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

Chiến lược Quốc gia vềcông tác phòng chống và giảm nhẹthiên tai của Việt Nam đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chiến lược) thểhiện tầm nhìn tổng thể đối với các mục tiêu, nội dung và chiến lược của Việt Nam trong công tác giảm nhẹthiên tai, là văn bản có ý nghĩa quan trọng trên góc độquản lý thiên tai. Chiến lược đã xác định nhiệmvụvàgiảiphápphù hợp với điều kiện tựnhiên và kinh tế, xã hội của từng vùng cụthể. Chiến lược đã xây dựng các nội dung giám sát đánh giá, đặc biệt nội dung chiến lược đã đềcấp đến vấn đềlồng ghép giảm nhẹthiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tếxã hội ởcác cấp: Quốc gia, cấp tỉnh, huyện, xã và các lĩnh vực (các ngành). Lần đầu tiên Việt Nam có được một chiến lược toàn diện vềGNTT, bao hàm hết các lĩnh vực của Phòng chống, giảm nhẹthiên tai, khắc phục được những hạn chếcủa các văn bản chính sách tản mạn trước đây, là cơsởpháp lý đểcác cấp, các ngành thực hiện việc lồng ghép giảm nhẹ thiên tai vào kếhoạch phát triển kinh tê - xã hội trong thời gian tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC