Đề tài Khảo sát động vật nổi – động vật đáy ở một số thủy vực Cần Thơ và vùng ven biển Hà Tiên – Kiên Giang

Phân tích định lương Bước 1: Mẫu sau khi thu được đưa về phòng thí nghiệm, sau đó tiến hành cô đặc mẫu và ghi nhận thể tích mẫu cô đặc (ml, lít). Cô đặc mẫu bằng cách: dùng ống hút nhựa ở đầu có bịt lưới phiêu sinh động vật (60 µm) hút bợt nước trong mẫu ra đến khi còn 30 – 50 ml thì dừng lại. Bước 2: Dùng ống nhựa khuấy đều mẫu vừa cô đặc. Sau đó cho 1 ml nước mẫu vào buồng đếm Sedgwick – Rafter. Đếm số lượng động vật nổi theo từng nhóm ngành và đếm trên kính hiển vi ở vật kính 10X.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC