Đề tài Khảo sát hiện trạng môi truờng và đề xuất giải pháp tách loại dầu có trong nuớc thải công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong – Hải Phòng

Việc kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với mục tiêu công bằng và tiến bộ xã hội, phát triển con người và bảo vệ môi trường là nền tảng cơ bản cho sự phát triển bền vững toàn cầu. Song quá trình phát triển, một điều tất yếu là các quá trình khai thác đã và đang gây ra những áp lực lên môi trường, đe dọa sức khỏe cộng đồng và làm xuất hiện nguy cơ suy thoái và ô nhiễm môi trường , tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, cân bằng sinh thái bị đảo lộn, chất lượng môi trường sống suy thoái là tình trạng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới hiện nay. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Việt Nam cũng không nằm ngoài khung cảnh chung này. Sau một thời gian đổi mới đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu cả về kinh tế, xã hội tuy nhiên cùng những thành công đó sức ép từ các hoạt động công nghiệp lên môi trường cũng tăng lên một cách đáng kể. Phương thức tác động của hoạt động sản xuất công nghiệp lên môi trường cũng có nhiều loại, mỗi loại đặc trưng cho một ngành công nghiệp, vì vậy mức độ độc hại của nó cũng khác nhau và chủ yếu là các tác động vào môi trường nước, môi trường đất, môi trường không khí . Với các loại chất thải rắn, khí thải, các chất hóa học .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC