Đề tài Khảo sát, lập phương án và sửa chữa phục hồi cơ cấu truyền lực, hệ thống làm mát, hệ thống trao đổi khí động cơ DT-75 tại phòng thực hành Bộ môn động lực, Đại học Nha Trang

Động cơ DT-75 nguyên thuỷ là động cơ lấy trên máy kéo xích. Đ ộng cơ được chuyển về Bộ môn Động lực từ năm 1 989. Hiện tại, động c ơ hư hỏng quá nhiều nên sử dụng làm mô hình h ọc cụ. Tuy nhi ên, động cơ rất cần thiết phục vụ các bài thực tập cho sinh viên nên được Bộ môn đầu tư sửa chữa, phục hồi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC