Đề tài Khảo sát sự thay đổi nồng độ đạm, lân, bod trong nước thải chăn nuôi heo có trồng thủy canh cỏ và lục bình

Chất thải trong chăn nuôi heo bao gồm phân, nước tiểu, chất độn chuồng, thức ăn rơi vãi và nước làm vệsinh chuồng trại. Không giống nhưphân bò hay phân gia cầm khác, việc quản lý chất thải trong chăn nuôi heo gặp rất nhiều khó khăn. Việc sửdụng phân heo làm phân bón trong nông nghiệp còn hạn chế(HồKim Hoa và ctv, 2002). Chất thải gia súc còn có thểtác hại ởphạm vi lớn hơn, thông qua việc gây ô nhiễm đất, nước và không khí, gây ảnh hưởng trên sức khoẻcon người. Đối với ô nhiễm môi trường nước do chất thải chăn nuôi bao gồm cảhiện tượng phú dưỡng đối với nước mặt làm cho nước có mùi khó chịu không sửdụng được, bên cạnh đó chính sựbùng nổtảo thường dẫn đến sựtái ô nhiễm (Khuất Mai Chi, 2002). Ứng dụng cỏVetiver đểxửlý nước thải từchăn nuôi, cụthểlà xửlý ô nhiễm hữu cơlà giải pháp mới được đềxuất tại Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC