Đề tài Khoảng cách giàu nghèo và những vấn đề đặt ra trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

An sinh xã hội là một trong những chính sách cốt lõi của mỗi quốc gia bên cạnh các chính sách về kinh tế - xã hội. Hiện nay, an sinh xã hội đăng được nghiên cứu dưới nhiều cấp độ khác nhau cới các cách tiếp cận khác nhau. Ở Việt Nam, an sinh xã hội với trụ cột cơ bản là bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và nhà nước ta, đã được thực hiện nay từ khi thành lập nước Việt nam dân chủ cộng hòa . Do đó, việc nghiên cứu, tiếp thu những tri thức của nhân loại trong lĩnh vựa an sinh xã hội để áp dụng cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam là rất cần thiết. Qua 20 năm đổi mới đất nước, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong tất cả các lĩnh vực Kinh tế - Chính trị - Xã hội, hệ thống an sinh của Việt Nam cũng đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên việc chuyển đổi từ nền kinh tế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với quy luật cung cầu, cạnh tranh khắc nghiệt làm cho chi phí về đời sống và dịch vụ xã hội cơ bản của các đối tượng bảo trợ xã hội và gia đình họ của họ tăng nhanh so với thu nhập của họ. Thực tiễn những năm qua cho thấy, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế, biến động bất lợi từ kinh tế thị trường, thiên tai thì người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội là những người ganh chịu trước, thành tựu của tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng trưởng kinh tế thì họ lại là người hưởng thụ sau. Việt Nam vẫn là một nước nghèo, năm 2010 GDP bình quân đầu người đạt 1.168 USD( ) Do đó, em quyết định chọn đề tài tiểu luận: “ Khoảng cách giàu nghèo và những vấn đề đặt ra trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC