Đề tài Kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – Thu tiền tại công ty cổ phần đầu tư dệt may thiên An Phát

Ngày nay, KSNB đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế của các đơn vị và tổ chức. Kiểm soát nội bộ giúp các nhà quản trị quản lý hữu hiệu và hiệu quả hơn các nguồn lực kinh tế của đơn vị mình như: Con người, tài sản, vốn .; góp phần hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp đơn vị xây dựng được một nền tảng quản lý vững chắc phục vụ cho quá trình mở rộng và phát triển đi lên. Công tác KSNB đối với chu trình bán hàng – thu tiền đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của một đơn vị, vì nó bảo đảm cho hoạt động tiêu thụ được diễn ra suôn sẻ, đúng theo mục tiêu kiểm soát mà đơn vị đã đặt ra. Ngoài ra, KSNB chu trình bán hàng – thu tiền có ảnh hưởng sâu sắc đến việc đánh giá công tác sử dụng hiệu quả đồng vốn, cũng như đảm bảo cung cấp kịp thời, chính xác và trung thực các thông tin tài chính phục vụ cho nhu cầu ra quyết định của nhà quản trị. Do đó, KSNB chu trình bán hàng – thu tiền một cách có hiệu quả sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phát triển. Hiện nay, ngành dệt may đang là ngành có tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất nước ta, không chỉ tác động lớn đến kinh tế mà còn đến xã hội. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, HTKSNB của công ty dệt may đóng vai trò quan trọng. Hiệu quả hoạt động của hệ thống này ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của công ty, vì nếu một doanh nghiệp dệt may không có HTKSNB thì các hoạt động không được theo dõi, quản lý và tổng hợp. Chính vì những lý do nêu trên và với mong muốn được tiếp cận thực tế công tác kiểm soát đối với chu trình bán hàng – thu tiền của một đơn vị cụ thể, đồng thời ứng dụng những kiến thức đã học trong nhà trường, so sánh với thực tiễn để nắm bắt và mở rộng hiểu biết, em đã quyết định chọn đề tài: " Kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Phát”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC