Đề tài Kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo Báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và tư vấn thuế A. TAX thực hiện đối với khách hàng XYZ

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán trở thành nhu cầu thiết yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của mọi loại hình doanh nghiệp. Kiểm toán đem lại những thông tin trung thực, hợp lý, khách quan, có độ tin cậy cao trên báo cáo tài chính. Hoạt động kiểm toán không chỉ tạo niềm tin cho những người quan tâm tới tình hình tài chính của doanh nghiệp mà còn hướng dẫn nghiệp vụ và cũng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các đơn vị được kiểm toán. Từ trước đến nay, báo cáo tài chính luôn là đối tượng chủ yếu của kiểm toán độc lập. Báo cáo tài chính là tấm gương phản ánh kết quả hoạt động cũng như mọi khía cạnh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các thông tin đưa trên báo cáo tài chính phải luôn đảm bảo tính trung thực, hợp lý. Trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp giá vốn hàng bán là một trong những số liệu cực kỳ quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp kinh doanh nhằm mục đích lợi nhuận. Để một cuộc kinh doanh thành công, nghĩa là kết quả kinh doanh phải có lãi. Muốn kết quả kinh doanh có lãi, tất nhiên phải nghĩ đến lợi thế cạnh tranh (ưu thế thị trường), trong đó giá vốn hàng bán luôn là một trong những yếu tố chiến lược. Doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để giảm tối thiểu (một cách hợp lý) loại chi phí này. Tất cả các kế hoạch, các chiến lược mua, bán, phân phối, cung ứng đều được vạch ra xoay quanh giá vốn hàng bán. Bởi vì giá vốn có thấp thì mới có thể hạ giá bán, kích thích được người mua. Giá vốn thấp thì chênh lệch giữa giá vốn và giá bán cao, doanh nghiệp thu được nhiều lợi nhuận hơn. Chính vì nhận được tầm quan trọng của khoản mục giá vốn hàng bán và những rủi ro liên quan đến khoản mục giá vốn hàng bán nên em đã chọn đề tài: “Kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và tư vấn thuế A.TAX thực hiện đối với khách hàng XYZ”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC