Đề tài Liệu phân cấp tài khóa có cải thiện kết quả chăm sóc y tế? Bằng thực nghiệm từ Trung Quốc

Từ cuối những năm 1970, Trung Quốc đã thông qua một loạt các cải cách kinh tế, điều đã dẫn đến sự thành công toàn diện của nền kinh tế. Việc cải cách Hệ Thống Phân Phối Thuế (TSS), như một phần của chính sách phân cấp tài khóa dần dần, được đề xuất vào năm 1994. Lý thuy ết thông thường cho rằng sự phân cấp tài khóa có thể dẫn đến những lợi ích tiềm năng khác nhau, bao gồm việc tăng đáp ứng của chính quy ền địa phương trong việc cung cấp hàng hóa công. Tuy nhiên, rất ít nghiên c ứu thực nghiệm kiểm tra tác động của phân cấp tài khóa đ ến kết qu ả sức khỏe ở Trung Quốc. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh (IMR) là một chỉ số về kết qu ả chăm sóc sức khỏe và cung cấp một phép đo định lượng về tác động của phân cấp tài khóa lên tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở cấp chính quyền địa phương. Chúng tôi ước lượng phân cấp tài khóa theo cả 2 cách: Như một biến giả và như một tỷ lệ, và ước lượng hàm sản xuất tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh sử dụng cả cách tiếp cận bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) và phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi dạng bảng (FGLS). Chúng tôi thấy rằng, trái ngược với dự đoán của các lý thuy ết thông thường, phân cấp tài khóa đã tạo ra một tác động bất lợi toàn diện đến IMR ở Trung Quốc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC