Đề tài Lựa chọn một doanh nghiệp trên thị trường và phân tích các nội dung chính sách phân phối sản phẩm của doanh nghiệp này, đánh giá sự phù hợp của chính sách này với nhu cầu của khách hàng mục tiêu và các điều kiện thị trường của d

Phân phối trong marketing là những quyết định đưa hàng hóa vào kênh phân phối, với một hệ thống tổ chức, công nghệ điều hòa, cân đối hàng hóa để tiếp cận và khai thác hợp lý nhất nhu cầu của thị trường, để đưa hàng hóa từ sản xuất đến khách hàng cuối cùng nhanh nhất và nhằm đạt được lợi nhuận tối đa. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phân phối: Đặc điểm của sản phẩm. Đặc điểm của doanh nghiệp. Đặc điểm của trung gian. Đặc điểm kênh của đối thủ cạnh tranh. Đặc điểm của môi trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC