Đề tài Luật khoa học và công nghệ

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định vềtổchức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổchức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ. Điều 2.Giải thích từngữ Trong Luật này, các từngữdưới đây được hiểu nhưsau: 1. Khoa họclà hệthống tri thức vềcác hiện tượng, sựvật, quy luật của tựnhiên, xã hội và tưduy; 2. Công nghệlà tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹnăng, bí quyết, công cụ, phương tiện dùng đểbiến đổi các nguồn lực thành sản phẩm; 3. Hoạt động khoa học và công nghệbao gồm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ, dịch vụkhoa học và công nghệ, hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹthuật, hợp lý hoá sản xuất và các hoạt động khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ; 4. Nghiên cứu khoa họclà hoạt động phát hiện, tìm hiểu các hiện tượng, sựvật, quy luật của tựnhiên, xã hội và tưduy; sáng tạo các giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn. Nghiên cứu khoa học bao gồm nghiên cứu cơbản, nghiên cứu ứng dụng; 2 5. Phát triển công nghệlà hoạt động nhằm tạo ra và hoàn thiện công nghệmới, sản phẩm mới. Phát triển công nghệbao gồm triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm; 6. Triển khai thực nghiệmlà hoạt động ứng dụng kết quảnghiên cứu khoa học để làm thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệmới, sản phẩm mới; 7. Sản xuất thửnghiệmlà hoạt động ứng dụng kết quảtriển khai thực nghiệm để sản xuất thử ởquy mô nhỏnhằm hoàn thiện công nghệmới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống; 8. Dịch vụkhoa học và công nghệlà các hoạt động phục vụviệc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sởhữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; các dịch vụvềthông tin, tưvấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổbiến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệvà kinh nghiệm thực tiễn. Điều 3.Mục tiêu của hoạt động khoa học và công nghệ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC