Đề tài Luật Quyền tác giả của hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Điều 101: Định nghĩa Ngoại trừcác quy đị nh khác, các thuật ngữvà hình thức thểhiện khác của nó được sử dụng trong Điều luật này được hiểu nhưsau: “Tác phẩm khuyết danh” là tác phẩm mà trên các bản sao hoặc bản ghi của nó không xác đị nh được tên của tác giả. “Tác phẩm kiến trúc” là thiết kếcủa một công trình xây dựng được thể hiện dưới bất kỳmột hình thái thểhiện vật chất nào bao gồm nhà, công trình xây dựng, sơ đồ , bản vẽthiết kế. Tác phẩm loại này bao hàm cảhình dạng tổng thểc ũ ng nhưviệc bốtrí và sắp đặ t các không gian, yếu tốtrong thiết kếnhưng không bao hàm các đặ c đ i ểm cá biệt đ ã tiêu chuẩn hoá. “Tác phẩm nghe nhìn” là tác phẩm bao gồm một loạt các hình ảnh liên tiếp có mục đ ích chủyếu là đư a ra trình chiếu thông qua việc sửdụng các máy móc, thiết bịnhưlà máy quay phim, máy chiếu phim hoặc các thiết bị đ i ệ n tửkhác, đồ ng thời với các âm thanh, nếu có, không phân biệt bản chất của vật liệu sửdụng nhưlà phim hoặc b ă ng mà trên đ ó tác phẩm được thể hiện. “Công ước Berne” là Công ước vềbảo hộtác phẩm v ă n học nghệthuật, đượ c ký tại Berne, ThuỵS ĩ vào ngày 9/9/1886 và tất cảcác Đ i ề u khoản, các v ă n bản giải thích, các bản sửa đổ i của Công ước đ ó. Một tác phẩm là “Tác phẩm thuộc diện Công ước Berne” nếu: (1). Đố i với tác phẩm chưa công bố, một hoặc nhiều tác giảlà công dân của quốc gia tham gia Công ước Berne hoặc đố i với tác phẩm đ ã công bố, một hoặc nhiều tác giảlà công dân của quốc gia tham gia Công ước Berne vào ngày công bốlần đầ u; (2). Đố i với các tác phẩm đ ã được công bốlần đầu tại một quốc gia tham gia Công ước Berne hoặc đ ã đượ c công bố đồ ng thời lần đầ u tại một quốc gia tham gia Công ước Berne và tại một quốc gia khác không tham gia Công ước Berne; (3). Đố i với tác phẩm nghe nhìn: (A). Nếu một hoặc nhiều tác giảlà pháp nhân có trụsởchính đặ t tại một quốc gia tham gia Công ước Berne; hoặc (B). Nếu một hoặc nhiều tác giảlà cá nhân thường trú thường xuyên tại quốc gia tham gia Công ước Berne; (4). Đố i với các tác phẩm vềnghệthuật, mỹthuật, đ iêu khắc gắn liền với một ngôi nhà hoặc một công trình xây dựng khác, những ngôi nhà hoặc công trình xây dựng này được xây tại một quốc gia tham gia Công ước Berne; hoặc (5). Đố i với tác phẩm kiến trúc được thểhiện trên một công trình xây dựng đượ c xây dựng trên một quốc gia tham gia Công ước Berne. Trong phạm vi của Đ o ạn (1), tác giảthường trú tại hoặc có nơi ởthường trú tại một quốc gia tham gia Công ước Berne sẽ được coi là công dân của quốc gia đ ó. Trong phạm vi của Đ o ạ n (2), một tác phẩm đượ c coi là đ ã đượ c đồ ng thời công bốtại hai hay nhiều quốc gia nếu các ngày công bốcủa tác phẩm là trong vòng 30 ngày tính từngày công bốtrước đ ó. 'Phiên bản chuẩn' của tác phẩm là phiên bản được công bốtại Hợp chủng quốc Hoa Kỳvào bất kỳthời đ i ểm nào trước ngày nộp lưu chiểu mà Thư viện Quốc hội xét thấy là hoàn toàn phù hợp cho mục đ ích đ ó. “Con cái” của một người là con cháu trực hệcủa họkhông phân biệt trong giá thú hay ngoài giá thú và bất kỳngười con nhận nuôi hợp pháp nào của người đ ó. “Tác phẩm tuyển tập” là tác phẩm nhưcác tạp chí đị nh kỳ, các tuyển tập thơ v ă n, các bộbách khoa từ đ i ể n trong đ ó một sốngười đ óng góp vào đ ó các `tác phẩm độ c lập riêng biệt được kết hợp với nhau tạo thành một tuyển tập hoàn chỉnh. “Tác phẩm biên soạn” là tác phẩm được hình thành thông qua việc tập hợp và sắp xếp các tài liệu và dữliệu đ ã có đượ c lựa chọn, kết hợp hoặc biên soạn theo cách thức mà kết quảcủa công việc đ ó vềtổng thểtạo nên một tác phẩm nguyên thuỷ độ c đ áo hoàn chỉnh của tác giả. Thuật ngữbiên soạn bao hàm cảcác tác phẩm tuyển tập. “Bản sao” là một dạng vật liệu (không phải là một bản ghi), trên đ ó tác phẩm đượ c đị nh hình bằng bất kỳmột phương tiện nào đ ã được biết hoặc sẽ phát triển trong tương lai và từdạng vật liệu đ ó tác phẩm có thể được cảm nhận, tái bản hoặc phổbiến, hoặc là trực tiếp hoặc là với sựtrợgiúp của máy móc, thiết bị. Thuật ngữ“bản sao” bao hàm dạng vật liệu, mà không phải là một bản ghi, trên đ ó tác phẩm được đị nh hình lần đầ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC