Đề tài Marketing đen trong kinh tế và trong ngành dược

Sơ lược lịch sử Marketing: a) Từ hiện đại đến khoa học: - Khi con người xuất hiện nhu cầu trao đổi thì một dạng Marketing nhất định đã xuất hiện, dưa trên cơ sở trao đổi trực tiếp và phân tán. - Để Marketing phát triển và trở thành một ngành khoa học, có đối tượng và phương pháp nghiên cứu như ngày nay, đòi hỏi hoạt động trao đổi phải được phát triển với mức độ cao và là kết quả dẫn đến việc xuất hiện thị trường - nơi diễn ra các hoạt động trao đổi tập trung, tầng lớp thương nhân xuất hiện với vai trò trung gian thực hiện việc trao đổi và tiền tệ đóng vai trò vật trung gian trong trao đổi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC