Đề tài Mô hình hóa quá trình tổng hợp lignosufonat từ dịch đen nấu bột giấy sulfat làm phụ gia xây dựng

Ngành công nghiệp giấy là một ngành phát triển đã khá lâu đời tại Việt Nam, nhiều nhà máy bột giấy và giấy với công suất lớn đã đƣợc xây dựng. Tuy nhiên các nhà máy sản xuất bột giấy chủ yếu là công suất vừa và nhỏ. Toàn bộ dịch đen sau nấu, rửa bột đƣợc thải ra đƣợc cô đặc và đem đốt để thu hồi kiềm. Lignin có rất nhiều ứng dụng quan trọng trong công nghiệp, đặc biệt lignosulfonat là một dẫn xuất quan trọng của lignin có ứng dụng với vai trò là chất hoạt động bề mặt trong lĩnh vực xây dựng, dƣợc phẩm, dầu khí, thuốc nhuộm, mực in, nông nghiệp. đã và đang đƣợc quan tâm nghiên cứu trên thế giới cũng nhƣ Việt Nam. Ở nƣớc ta, một số nhà máy sản xuất bột giấy thải ra lƣợng lớn dịch đen nhƣng không có quá trình thu hồi lignin. Đây là nguồn nguyên liệu sẵn có để sản xuất lignosulfonat. Chính vì vậy, việc tìm ra quy trình chế biến lignin thành các sản phẩm thƣơng mại nhƣ lignosulfonat mang lại hiệu quả kinh tế cho các nhà máy sản xuất bột giấy nói chung và nhà máy giấy Bãi Bằng nói riêng. Lignosulfonat đƣợc biết đến là một chất đa tác dụng với khả năng ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong công nghiệp sản xuất xi măng kết dính, dùng trong vữa xây dựng. Trong công nghiệp xây dựng, loại lignosulfonat này có các đặc tính nhƣ tính dẻo, khả năng giảm nƣớc, thời gian hoạt động lâu dài, tăng khả năng chống lại lực kéo, lực uốn và sự co ngót do nhiệt độ. Ngành công nghiệp sử dụng lignosulfonat nhiều nhất là công nghiệp xi măng, chất phụ gia cho bê tông và các tác nhân để làm ẩm vữa, để kiểm soát tốc độ hình thành và hydrat hóa của xi măng. Các công trình trƣớc đây đã nghiên cứu việc xử lý dịch đen để tách lignin để sulfo hóa, tuy nhiên mới chỉ dừng ở quy mô phòng thí nghiệm. Để có thể nghiên cứu chuyển quy mô, cần phải nghiên cứu sâu về động học quá trình và mô hình thủy động lực học. Do vậy, việc nghiên cứu, tìm ra phƣơng pháp sulfo hóa lignin thích hợp để phục vụ cho những mục đích nghiên cứu chuyển quy mô và để chuyển hóa lignin thành sản phẩm thƣơng mại có giá trị cao, góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm do xả thải dịch đen là vô cùng cần thiết. Với mục đích tận dụng đƣợc nguồn lignin trong dịch đen thải ra từ quá trình sản xuất giấy để sản xuất chất hoạt động bề mặt lignosulfonat ứng dụng trong xây dựng, đề tài “Mô hình hóa quá trình tổng hợp lignosufonat từ dịch đen nấu bột giấy sulfat làm phụ gia xây dựng” đƣợc đề xuất thực hiện trong phạm vi luận án này. Đây là cơ sở cho việc chuyển quy mô sản xuất sản phẩm lignosulfonat từ phòng thí nghiệm sang quy mô pilot và lớn hơn nữa là xác định đƣợc các thông số chính cho các thiết bị tại các quy mô sản xuất khác nhau trong công nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC