Đề tài Mô hình Nhà nước Việt Nam thời kỳ phong kiến

Hiện nay có khá nhiều những công trình nghiên cứu đề cập đến cách thức tổ chức bộ máy nhà nước thời kỳ phong kiến ở Việt Nam nhưng phần lớn là tập trung vào mô tả theo lịch đại, chưacó một công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện và khái quát hóa thành các mô hình tổ chức chính quyền. Nghiên cứu mô hình tổ chức chính quyền thời kỳ phong kiến ở Việt Nam bằng phương pháp liên ngành, đặc biệt là dưới góc độ lý luận - lịch sử nhà nước và pháp luật là một cách tiếp cận mới. Kết quả mà đề tài đem lại phục vụ trực tiếp cho môn họcLịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam được giảng dạy ở Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC