Đề tài Mô tả công việc của trưởng phòng nhân sự công ty cổ phần PERFECT NDT

1. Lý do chọn đề tài. Đối với một tổ chức hay doanh nghiệp, mỗi bộ phận, phòng ban có những chức năng và nhiệm vụ riêng, tương quan và hỗ trợ lẫn nhau vì sự phát triển chung của cả tổ chức. Tuy nhiên, chúng ta có thể khẳng định một điều rằng: nhân sự là phần trung tâm, có vai trò liên kết và hỗ trợ đắc lực cho tất cả các bộ phận còn lại trong tổ chức, doanh nghiệp. Không một hoạt động nào trong doanh nghiệp có thể tiến hành nếu không có con người. Từ đó, vai trò của những nhân viên nhân sự là rất quan trọng, đặc biệt là trưởng phòng nhân sự (TPNS). TPNS có trọng trách là quản trị tốt, hiệu quả nguồn lực nòng cốt trong doanh nghiệp – nguồn nhân lực. Do đó, công việc TPNS cần được quan tâm, xem xét. Đó cũng chính là những nguyên nhân khiến chúng tôi quyết định nghiên cứu đề tài “Mô tả công việc của trưởng phòng nhân sự công ty cổ phần PERFECT NDT ”. 2. Mục đích nghiên cứu. - Cung cấp những mô tả về công việc của một TPNS về mặt lý thuyết. - Hiểu biết thêm về công việc TPNS tại một công ty thực tế. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. - Tìm hiểu trên lý thuyết và mô tả về công việc TPNS. - Liên hệ thực tế công việc TPNS tại một công ty cụ thể để bổ sung phần lý thuyết. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. - Đối tượng: mô tả công việc của TPNS. - Phạm vi: tại công ty cổ phần Perfect NDT. 5. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp đối chiếu và so sánh: Tham khảo thông tin trên các nguồn thứ cấp làm nền tảng cho việc nghiên cứu và so sánh với thực tiễn. - Phương pháp chuyên gia: lấy ý kiến trực tiếp TPNS tại công ty cổ phần Perfect NDT.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC