Đề tài Mô tả công việc trưởng phòng kế toán – tài chính tại tổng công ty Pisico

Đối với các doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có các yếu tố cần thiết như tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động, từ đó đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có một lượng tiền tệ nhất định. Do vậy, doanh nghiệp phải hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ. Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng chính là quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ đó. Muốn quản lý hiệu quả các quỹ tiền tệ này, doanh nghiệp nhất thiết phải xây dựng một bộ phận chuyên biệt để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan. Bộ phận chuyên trách đó trong mỗi doanh nghiệp chính là phòng Kế toán - Tài chính. Phòng ban này bao gồm những người có chuyên môn về tài chính, kế toán mà đứng đầu là trưởng phòng Kế toán - Tài chính. Người ở cương vị này đóng vai trò quan trọng trong quá trình đưa ra các quyết định tài chính cho doanh nghiệp, đồng thời sẽ là người sẽ chịu trách nhiệm chính cho những quyết định ấy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC