Đề tài Mối quan hệ qua lại giữa đầu tư và lạm phát

Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc về sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, đến nay nước ta đã trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng vào loại nhanh nhất trong khu vực và trên thế giới, được đánh giá cao về thành tích xoá đói giảm nghèo và phát triển con người, sắp bước sang ngưỡng của nước có thu nhập trung bình. Để đạt được những thành tựu to lớn đó, Việt Nam đã không ngừng đổi mới thể chế kinh tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Việc nước ta gia nhập WTO đã tạo ra cơ hội mới, đồng thời cũng đứng trước những thách thức không nhỏ. Cơ hội mới khi gia nhập WTO do việc cải cách thể chế, tạo lập môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh tạo điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, thu hút vốn đầu tư quốc tế Để có sự thay đổi bộ mặt của đất nước như ngày nay, không thể thiếu vai trò quan trọng của hoạt động đầu tư. Hoạt động đầu tư có tác động tới toàn bộ nền kinh tế, nó tạo đà cho kinh tế phát triển nhưng đầu tư như thế nào là hợp lí, như thế nào là hiệu qủa lại là một điều khó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC