Đề tài Môi trường kinh doanh Hà Nội trong nhận thức của nhà đầu tư

Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trịvà giao lưu của Việt Nam „ Nền tảng chính trị ổn định; vị thế thuận lợi „ Là thành phố tập trung nguồn nhân lực, trí tuệ dồi dào „ Sức ảnh hưởng không nhỏtới các tỉnh, thành phố lân cận. „ Được ưu tiên về điện năng, cung cấp nước sạch „ Tiềm năng thị trường lớn „ Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm qua luôn đạt trên 10% (theo UBNDTP Hà Nội )

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC