Đề tài Môi trường và chiến lược thương mại điện tử của megabuy.vn

Bắt đầu kinh doanh là một phòng kinh doanh nhỏ của Công ty TNHH H&B từ năm 2001, sau khi tách ra thành công ty CP Đầu tƣ Phát triể n Công Nghệ Thời Đại Mới. Cho đến nay, Công ty Megabuy đã trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối các sản phẩm công nghệ cao bằng cách áp dụng hình thức bán hàng trực tuyến trên mạng Internet (kinh doanh Thƣơng mại đi ện tử) tại Vi ệt Nam Số lƣợng nhân viên: Đội ngũ CBCNV hiện nay của công ty có 70 ngƣời , trong đó hơn 92% là hiểu biết CNTT, trên 90 % có trình độ đai học và sau đại học, là cử nhân các ngành tài chính, kinh tế, đi ện tử viễn thông, maketing

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC