Đề tài Một số biện pháp giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt “5 điều bác hồ dạy thiếu niên nhi đồng”

Mấy năm gần đây, Đảng và Chính phủ ta đã triển khai công tác nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về cả chiều rộng và chiều sâu bởi nó là nền tảng tinh thần văn hóa xã hội Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần vô giá của cả dân tộc. Thiết tưởng những điều Bác Hồ dạy bảo các em học sinh, thiếu niên và nhi đồng cũng là những nội dung cần nghiên cứu đầy đủ hơn, sâu hơn, bởi vì những lời khuyên răn của Bác vẫn còn nguyên giá trị giáo dục trong thời đại hiện nay và mai sau

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC