Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực – nghiên cứu tình huống tại Công ty cổ phần Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cơ chế quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất cho người lao động. Trong phạm vi một Doanh nghiệp, sử dụng lao động được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Nhưng sử dụng lao động có hiệu quả cao nhất lại là một vấn đề riêng biệt đặt ra cho từng Doanh nghiệp. Việc Doanh nghiệp sử dụng những biện pháp gì, những hình thức nào để phát huy khả năng của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là một điều hết sức quan trọng, nó có ý nghĩa tới sự thất bại hay thành công của Doanh nghiệp đó. Mặt khác, khi biết được đặc điểm của người lao động trong Doanh nghiệp sẽ giúp cho Doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức vì vậy mà việc thực hiện mục tiêu của Doanh nghiệp dễ dàng hơn. Qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng, em nhận thấy việc sử dụng nguồn nhân lực ở đây chưa hiệu quả, chưa tận dụng được hết nguồn nhân lực, cụ thể như: - Việc đào tạo nguồn nhân lực của Công ty chưa đem lại hiệu quả cao, chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tế. Tiến hành việc điều tra, kết quả thu được có 70% tổng số lao động cho rằng việc đào tạo của công ty làm họ hài lòng và có đến 30% không cảm thấy hài lòng. - Một số vấn đề về tiền lương, thưởng chưa thỏa mãn với nhu cầu của người lao động đặc biệt là với lao động trực tiếp. Khi điều tra ở 2 dây chuyền sản xuất của Công ty thì có đến 40% người lao động cho rằng đơn giá định mức Công ty quy định còn thấp so với các Công ty khác. Và 23% người lao động Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Trường Đại Học Dân LậpHải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy – Lớp: QT1101N 2 xác định không gắn bó lâu dài với Công ty, 11% trong tình trạng còn đang xem xét. - Vẫn còn tồn tại hiện tượng máy móc chưa sử dụng hết công suất (tổng hợp phiếu đánh giá người lao động cho rằng vẫn còn 5 – 7% máy móc thiết bị chưa sử dụng hết công suất). - Một bộ phận người lđ không chấp hành nghiêm túc nội quy lao động về thời gian làm việc, tác phong làm việc (chiếm 5% tổng số lao động toàn Công ty). Từ tầm quan trọng của việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty mà qua quá trình thực tập em tìm hiểu được, và việc nghiên cứu về vấn đề này tại Công ty là chưa từng được thực hiện nên em quyết định chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực – nghiên cứu tình huống tại Công ty cổ phần Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng” làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC