Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH thương mại vận tải biển Cửu Long

Trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải sử dụng các nguồn lực sẵn có của mình để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả cao.Hiệu quả là động lực, là mục tiêu hàng đầu, là cái đích cuối cùng mà doanh nghiệp cần vươn tới nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, mở rộng sản xuất kinh doanh theo chiều rộng lẫn chiều sâu, đủ sức mạnh trên thị trường với các doanh nghiệp luôn là vấn đề bức bách, là nỗi trăn trở của các nhà doanh nghiệp. Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm bắt được thị trường và khả năng thực của doanh nghiệp như: Tài sản, nguồn vốn, nguồn nhân lực, việc sử dụng các yếu tố nguồn lực, chi phí, kết quả. Từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn trong sản xuất kinh doanh. Nhận thức được vai trò quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp, em xin chọn đề tài: “ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Vận Tải Biển Cửu Long.” Nội dung gồm các phần sau: Chương I : Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Chưong II: Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH TM VTB Cửu Long. Chưong III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH TM VTB Cửu Long.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC