Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH Thảo Nguyên

Sau gần 20 năm tiến hành đổi mới, từ 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Chính sự chuyển biến mạnh mẽ này đã đem lại cho các Doanh nghiệp nhiều cơ hội mới, đồng thời đặt ra trước mắt họ những khó khăn và thách thức mới, đặc biệt là môi trường cạnh tranh gay gắt khi nước ta đang trên tiến trình gia nhập AFTA (Asean Free Trade Area) và hội nhập kinh tế quốc tế. Vậy các Doanh nghiệp phải làm gì và làm như thế nào để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, đứng vững trong điều kiện môi trường luôn có nhiều biến động? Câu hỏi này cần phải được các nhà quản trị giải đáp nhằm giúp Doanh nghiệp phát triển và phát triển bền vững. Mà Quản trị Kinh doanh chính là sự tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ thể Doanh nghiệp lên tập thể những người lao động trong Doanh nghiệp, sử dụng một cách tốt nhất mọi tiềm năng và cơ hội nhằm đạt được mục tiêu đề ra của Doanh nghiệp theo đúng luật định và thông lệ của xã hội. Thực chất của Quản trị Kinh doanh, xét về mặt tổ chức và kỹ thuật của hoạt động quản trị, Quản trị chính là sự kết hợp được mọi nỗ lực chung của con người trong Doanh nghiệp và mục tiêu riêng của mỗi người một cách khôn khéo và có hiệu quả nhất. Quản trị Kinh doanh lại bao gồm một hệ thống các hoạt động: Quản trị Tài chính; Quản trị Marketing; Quản trị sản xuất và dịch vụ; Nghiên cứu Phát triển và Quản trị Kỹ thuật; Quản trị nhân lực. Trong đó, Quản trị nhân lực có mặt ở khắp mọi phòng ban, bởi vì bất cứ cấp quản trị nào cũng có nhân viên dưới quyền và vì thế đều phải Quản trị nhân lực. Điều này cho thấy vai trò, tầm quan trọng của Quản trị nhân lực trong chức năng Quản trị, và ngày nay, Quản trị nhân lực dường như đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi Doanh nghiệp. Các Doanh nghiệp hơn nhau hay không là do phẩm chất, trình độ và sự gắn bó của công nhân viên đối với Công ty. Nghĩa là các nhà Quản trị phải nhận thức và đề ra các chiến lược Quản trị nhân lực của mình một cách có hiệu quả. Để tồn tại và phát triển, không có con đường nào bằng con đường Quản trị nhân lực một cách có hiệu quả. Nhân lực là tài nguyên quý giá nhất. Nhận thấy được tầm quan trọng to lớn đó công ty TNHH Thảo Nguyên đã rất chú trọng đến vấn đề sử sụng lao động như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. Qua một thời gian học tập, nghiên cứu tại Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Trường ĐHDL Hải Phòng, dưới sự hướng dẫn và định hướng tận tình của các thầy, cô tại khoa, kết hợp với quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thảo Nguyên, Em nhận thấy rằng nguồn nhân lực là một vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với hoạt động và phát triển của Công ty. Vì vậy Em đã quyết định lựa chọn đề tài cho Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình với tiêu đề: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH Thảo Nguyên". Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của đề tài nhằm nghiên cứu vai trò của Nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp, cụ thể tại Công ty TNHH Thảo Nguyên. Từ đó đánh giá thực trạng, đồng thời đề xuất một số giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng Nguồn nhân lực của Công ty. Đề tài của Em gồm những nội dung chính sau: - Chương I: Cơ sở lý luận về quản lý nguồn nhân lực - Chương II:Qúa trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thảo Nguyên - Chương III: Phân tích thực trạng về chất lượng Nguồn nhân lực, các giải pháp quản lý Nguồn nhân lực của Công ty TNHH Thảo Nguyên. - Chương IV: Một số định hướng và giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực trong Công ty TNHH Thảo Nguyên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC