Đề tài Một số biện pháp nâng cao tỷ lệ chuyên cần cho học sinh bản Nà Nọi

Khái quát về lý luận: Trong các bậc học, bậc tiểu học là nền móng kế tiếp cho sự phát triển của bậc học phổ thông. Vì thế, chất lượng dạy - học trong nhà trường tiểu học là hết sức quan trọng. Muốn dạy và học đối với học sinh dân tộc thiểu số có hiệu quả, việc đầu tiên đối với giáo viên dạy vùng dân tộc thiểu số là phải duy trì tốt sĩ số học sinh hàng ngày. Làm như vậy mới đảm bảo và nâng cao được chất lượng dạy và học trong nhà trường nói riêng cũng như ngành giáo dục nói chung trong giai đoạn đổi mới của đất nước hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC