Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở xí nghiệp dịch vụ trục vớt công trình công ty cổ phần vận tải thủy số 4

Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế, là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu về với mục đích đã được đặt ra. Do đó việc nghiên cứu và xem xét vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh hiện nay.Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đang là một bài toán khó đòi hỏi mỗi donah nghiệp đều phải quan tâm đến, đây là một vấn đề có ‎nghĩa quan trọng quyết định đén sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đòi hỏi các doanh nghiệp phải có độ nhạy bén, linh hoạt cao trong quá trình kinh doanh của mình. Qua quá trình thực tập ở Công ty CP vận tải thủy số 4 XN dịch vụ - trục vớt công trình, với những kiến thức đã học được cùng với tầm quan trọng của vấn đề này em đã chọn đề tài: "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Xí Nghiệp dịch vụ-trục vớt -công trình công ty cp vận tải thuỷ số 4" làm đề tài nghiên cứu của mình. Nội dung đề tài bao gồm: Phần1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh Phần 2: Tổng quan về công ty Cp vận tải Thuỷ 4- XN dịch vụ –trục vớt- công trình Phần 3: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Phần 4: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC