Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu

Con người - nguồn lực quý giá nhất trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống quanh ta. Con người có khả năng cải tạo và chinh phục tự nhiên, có khả năng tạo ra của cải vật chất cho xã hội, và cũng chính con người đã tạo nên những bước ngoặt vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Có thể nói con người là chủ thể của mọi hoạt động. Trong lĩnh vực kinh doanh cũng vậy, việc phát huy được yếu tố con người hay không sẽ quyết định kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng của con người đối với các hoạt động của doanh nghiệp mà quản lý nhân sự có vai trò rất đặc biệt. Nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết có công tác quản lý nên em đã chọn đề tài: “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu ” để nghiên cứu và tìm hiểu. Nội dung của đề tài gồm 3 chương : Chương I : Cơ sở lý luận về quản lý nguồn nhân lực. Chưong II : Phân tích thực trạng tình hình nhân lực và công tác quản lý nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu. Chương III : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC