Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cảng Vật Cách

Ngày nay, hoạt động trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, các doanh nghiệp có những thuận lợi về điều kiện sản xuất kinh doanh. Nhưng trong xu thế quốc tế hoá toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và khi Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại Thế giới WTO thì cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt do đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn có gắng lỗ lực mới có thể đứng vững trên thị trường. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải có những biện pháp tổ chức tốt, đổi mới công nghệ, hợp lý hoá sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp với nhu cầu thị trường. Hay nói cách khác, cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn tự khẳng định mình một cách có hiệu quả thì mới có khả năng cạnh tranh để phát triển ổn định và lâu dài. Một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá kết quả của mỗi doanh nghiệp đó là chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh. Vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp là mục tiêu cơ bản của quản lý bởi lẽ nó là điều kiện kinh tế cần thiết và quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy nghiên cứu thực trạng hiệu quả kinh doanh để tìm ra biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế là vấn đề quan trọng hiện nay. Qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách em đã chọn nghiên cứu đề tài: “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách”. Nội dung đề tài gồm 3 chương: CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách CHƯƠNG 2: Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách CHƯƠNG 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC