Đề tài Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty nhựa cao cấp Hàng Không

Kinh doanh trong cơ chế thị trường đặt ra cho các doanh nghiệp một yêu cầu và đòi hỏi các doanh nghiệp phải làm thế nào để tồnn tại và phát triển. Với đầy rẫy những rủi to, cạm bẫy và khác nghiệt của cơ chế thị trường, hàng loạt các doanh nghiệp đã làm ăn thua lỗ hoặc đứng trước bờ vực phá sản. Song bên cạnh đó cũng có hàng loạt các doanh nghiệp đứng vững và phát triển, khẳng định vị trí đứng vững của mình trên thị trường. Sở dĩ là như vậy là vì các doanh nghiệp này đã tổ chức một cách thành công hoạt động tiêu thụ của mình. Chính bởi vậy, hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thương trường. Khi người tiêu dùng chấp nhận sản phẩm của doanh nghiệp vì thấy nó được tiêu thụ khi sản phẩm lamf ra được tiêu thụ thì tính chất hữu ích của nó mới được xác định nghĩa là khi đó giá trị và giá trị sử dụng mới được thực hiện, lao động của người của người sản xuất kinh doanh nói riêng, của toàn bộ doang nghiệp nói chung mới được xã hội thừa nhận. Mặt khác, một sản phẩm được tiêu thụ cũng có nghĩa là người tiêu dùng đã chấp nhận nó về mặt chất lượng, giá cả cũng như các dịch vụ kèm theo và ngược lại doanh nghiệp thu được tiền về và có lợi nhuận. Như ta đã biết, lợi nhuận là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất của các doanh nghiệp, nó phản ánh hiệu quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh. Có lợi nhuận doanh nghiệp mới có nguồn để hình thành các quỹ và thực hiện nghĩa vụ với các Nhà nước, khi đó doanh nghiệp mới có điều kiện mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư theo chiều sâu, cải thiện đời sống vật chất của người lao động. Từ những vấn đề trên ta thấy: Để cạnh tranh được trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp phải coi trọng vấn đề tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên cho nó một vị trí quan trọng trong chiến lược sản xuất kinh doanh và coi vấn đề tiêu thụ sản phẩm là sự sống còn của mỗi doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp cùng với sự thuận lợi được thực tập ở Công ty Nhựa cao cấp Hàng không, một Công ty rất coi trọng hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong cơ chế thị trường em đã nhận thấy rằng việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và sự phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. Được sự đồng ý và hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo và các cô chú cán bộ công nhân viên Công ty Nhựa cao cấp Hàng không em quyết định chọn đề tài: “Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Nhựa cao cấp Hàng không” Cấu trúc của đề tài gồm ba phần: Phần I: Lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở trên. Phần II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Nhựa cao cấp Hàng không. Phần III: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Nhưa cao cấp Hàng không.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC