Đề tài Một số đề xuất các giảI pháp marketing nhằm phát triển sức bán sản phẩm tại công ty lương thực Phú Thọ

Công ty Lương thực Phú Thọ là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty lương thực miền Bắc, trực thuộc Bộ Thương mại, kinh doanh trên cả ba linh vực: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Công ty có hệ thống hoạch toán kinh tế độc lập hoàn toàn tự chủ về mặt tài chính, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại ngân hàng Nhà nước quy định. Công ty Lương thực Phú Thọ trước thời kỳ đổi mới tiền thân là Sở lương thực Vĩnh Phú, là cơ quan Nhà nước, nhiệm vụ đại diện cho Nhà nước, huy động quản lý, phân phối lương thực tạo địa phương theo mệnh lệnh, kế hoạch của Nhà nước. Sau thời kỳ đổi mới, Sở lương thực được giải thể và các công ty lương thực được thay thế vào đó, với chức năng nhiệm vụ mới phù hợp với sự phát triển của xã hội. Công ty Lương thực Phú Thọ hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Chức năng chủ yếu của Công ty là kinh doanh, dự trữ lưu thông lương thực, góp phần bình ổn giá cả lương thực trên địa bàn, kinh doanh, xay xát và chế biến lương thực thực phẩm, nông sản, thức ăn gia súc, vật tư nông nghiệp, tham gia cung ứng uỷ thác xuất khẩu lương thực.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC