Đề tài Một số đề xuất về lựa chọn phương tiện quảng cáo thích hợp đối với sản phẩm điện tử của công ty Daewoo Hanel

Quảng cáo chính thức xuất hiện tại Việt Nam chỉ trong vài năm gần đây với tốc độ phát triển rất nhanh theo từng năm. Quảng cáo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống, kinh doanh của doanh nghiệp và người tiêu dùng, là một công cụ đắc lực trong quá trình marketing sản phẩm của các doanh nghiệp. Một nhân tố rất quan trọng để góp phần tạo nên một chiến dịch quảng cáo thành công là việc lựa chọn các phương tiện truyền thông phù hợp. Ngày nay, một doanh nghiệp có thể lựa chọn rất nhiều các phương tiện truyền thông khác nhau, nhung để lựa chọn được phương tiện có khả năng tiếp cận khách hàng mục tiêu cao, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp là một chuyện không dễ dàng chút nào. Với mục đích tìm kiếm một giải pháp tốt cho việc lựa chọn phưong tiện truyền thông của doanh nghiệp, và cụ thể là cho việc quảng cáo sản phẩm điện tử của công ty Daewoo – Hanel; em thực hiện đề tài này mong phần nào có thể thoả mãn được mục đích trên đây. Đề tài được chia làm ba phần: Phần I: Lý luận chung về lựa chọn phương tiện quảng cáo trong hoạt động marketing của doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng việc sử dụng phương tiện quảng cáo trong hoạt động marketing sản phẩm điện tử của công ty Daewoo – Hanel. Phần III: Một số đề xuất về việc lựa chọn phương tiện quảng cáo thích hợp đối với sản phẩm điện tử của công ty Daewoo – Hanel.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC