Đề tài Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với xu hướng biến đổi của thị trường hàng hóa và dịch vụ thế giới

(Bản scan) Đẩy mạnh xuất khẩu là một trong những định hướng chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện chủ trương nói trên, trong những năm qua, nước ta đã thực hiện nhiều chính sách, biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng quyền kinh doanh cho các đơn vị kinh doanh xuất khẩu, cải cách thể chế ngoại thương, đẩy mạnh xúc tiến thương mại... Nhờ những cải cách nói trên mà xuất khẩu của Việt Nam trong những năm gần đây đã trở thành một trong những động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thời kỳ 1991-2000 đã đóng góp phần quan trọng cho mức tăng trưởng GDP cao, gấp 2,8 lần tốc độ tăng trưởng GDP (20%/năm so với 7%/năm), giá trị xuất khẩu trên GDP tăng từ 24% năm 1991 lên gần 48% năm 2002.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC