Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện các hình thức hoạt động của Chính phủ Việt Nam theo pháp luật hiện hành

Hiệu quả hoạt động của Chính phủ được bảo đảm bằng hiệu quả hoạt động của tập thể Chính phủ, của Thủ tướng chính phủ và từng thành viên Chính phủ được quy định tại Luật Tổ chức Chính Phủ năm 2015 đã quy định khẳng định hiệu quả hoạt động thực tế của Chính phủ phải được thể hiện ở ba hình thức là thông qua phiên họp Chính phủ, thông qua hoạt động của của Thủ tướng Chính phủ và thông qua hoạt động của thành viên Chính phủ. Bài tiểu luận này sẽ trình bày cụ thể ba hình thức trên đây trong hoạt động của Chính phủ Việt Nam, từ đó sẽ đề ra một số giải pháp hoàn thiện các hình thức hoạt động của Chính phủ Việt Nam theo pháp luật hiện hành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC