Đề tài Một số giải pháp khắc phục những yếu kém về hoạt động tài chính cho công ty TNHH Hợp Hưng

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường. Hàng loạt các vấn đề nảy sinh trong mọi lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Một trong những vấn đề này là quản lý và sử dụng vốn, sử dụng lao động sao cho có hiệu quả. Trước đây trong cơ chế bao cấp, vấn đề này chưa được thực sự quan tâm nguyên do vì Nhà nước thực sự quản lý nền kinh tế bằng các chỉ tiêu mang tính pháp lệnh. Cơ chế quản lý của Nhà nước là nếu kết quả sản xuất có lãi Nhà nước thu, lỗ Nhà nước bù, Tất cả các hoạt động của doanh nghiệp nhằm thực hiện kế hoạch Nhà nước giao, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp trên báo cáo đều hoàn thành kế hoạch, nhưng thực tế thì năm nào cũng lỗ không những số lượng không đạt mà chất lượng còn kém. Vấn đề hiệu quả kinh tế không phải là vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm vì thế người lao động làm việc như thế nào, chất lượng công việc ra sao, sử dụng vốn có hiệu quả không tất cả đều mang tính bình quân. Từ khi Nhà nước mở cửa, gia nhập Hội nghị ASEAN, mở rộng các mối quan hệ mật thiết với các nước khác thì hiện nay tình hình lại khác hẳn. Sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố như môi trường kinh doanh, trình độ quản lý của các nhà doanh nghiệp, nhất là trình độ quản lý tài chính. Từ khi Chính phủ khuyến khích các thành phần kinh tế phát huy sức mạnh của toàn bộ các thành phần kinh tế thì kinh tế tư nhân phát triển mạnh. Trong đó sự phát triển của Công ty TNHH chiếm tỷ lệ lớn và không tránh khỏi những thiếu xót thể hiện ở nhiều mặt trong đó có hoạt động tài chính. Vấn đề là tại sao họ lại mắc phải ?, mắc phải những yếu điểm đó là gì ?, mắc như thế nào ?, quy mô lớn hay nhỏ ? giải pháp tháo gỡ nó và khắc phục nó như nào? . Thấy được tầm quan trọng của những yếu kém về hoạt động tài chính. Cùng với kiến thức đã được học ở nhà trường, dưới sự hướng dẫn của cô giáo PGS.TS. NGUYỄN THỊ BẤT. Qua tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Hợp Hưng, em xin chọn chuyên đề thực tập: “ Một số giải pháp khắc phục những yếu kém về hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Hợp Hưng. Nội dung của chuyên đề gồm ba phần sau đây: Phần I: Hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phần II: Thực trạng hoạt động tài chính của Công ty TNHH Hợp Hưng. Phần III: Các giải pháp khắc phục những mặt yếu kém về hoạt động tài chính của Công ty TNHH Hợp Hưng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC