Đề tài Một số giải pháp nâng cao doanh số trà xanh 100 tại thị trường Long Thành

Trà là thức uống khá phổ bi ến của người Vi ệt Nam, trước đây s ản phẩm chủ yếu chỉ là trà xanh và trà khô, d ần dần xuất hi ện thêm trà túi l ọc, độ ti ện l ợi c ủa sản phẩm ngày một tăng, giúp cho vi ệc thưởng thức trà ngày càng ti ện l ợi hơn và người tiêu dùng ngày càng có nhi ều l ựa chọn hơn. Nắm bắt được những nhu cầu này của người tiêu dùng, hàng lo ạt các công ty đã đưa ra những sản phẩm được làm từ trà xanh nguyên chất, đ ặc bi ệt là s ản phẩm được đóng chai d ạng PET, s ản phẩm dạng này ngoài vi ệc có thể dễ dàng mang theo, người s ử dụng còn có thể đóng nắp l ại n ếu trong một l ần uống không dùng hết lượng trà xanh trong chai. Thị trường quá hấp dẫn nên các công ty đã nghĩ ra nhiều bi ện pháp để cạnh tranh như thay đổi bao bì, m ẫu mã, thay đổi công thức hoặc thêm các dòng sản phẩm mới cũng được làm từ trà làm cho thị trường đã khốc li ệt l ại càng trở nên khốc li ệt hơn. Ngoài vi ệc thay đổi ch ất lượng sản phẩm, các công ty còn không ngừng tăng cường các chi ến dị ch quảng cáo trên các phương ti ện thông tin đại chúng như TV, radio, báo gi ấy và Internet. Tribeco tuy là công ty đi sau, nhưng s ản phẩm Trà xanh 100 của Tribeco đã từng bước khẳng đị nh được chỗ đứng của mình trên thị trường, bằng những chi ến dị ch quảng cáo độc đáo, cùng với ch ất lượng sản phẩm ngày càng phù hợp hơn với th ị hi ếu của người tiêu dùng. Tribeco tuy đã có nhiều kinh nghi ệm trong lĩnh vực nước gi ải khát với các sản phẩm nước gi ải khát có gas, s ữa đậu nành, nước tăng l ực và một s ố lo ại nước gi ải khát có nguồn gốc từ thiên nhi ên như: Trà bí đao, nước ép trái cây , nhưng khi tung ra s ản phẩm Trà xanh 100 để cạnh tranh với các ông l ớn khác trong lĩnh vực này như Trà xanh không độ của Tân Hi ệp Phát (Vi ệt Nam), Trà xanh C2 của URC (Philippin) và Lipton Pure Green c ủa liên minh Unil ever và Pepsi (Mỹ) thì quả th ật Tribeco gặp rất nhi ều những khó khăn l ớn nếu muốn phát tri ển lâu dài. Tại th ị trường Long Thành với dân s ố khoảng 210.000 người và là m ột huyện rất năng đ ộng, Tribeco đã từng bước khẳng đị nh mình tại huy ện này. Tuy nhiên, trong những 2 năm qua, mặc dù doanh s ố của Trà xanh 100 có tăng nhưng không nhi ều, và phần l ớn thị phần đều thuộc về hai ông l ớn Trà xanh không độ của Tân Hi ệp Phát và Trà xanh C2 c ủa URC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC