Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nghiên cứu ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Sinh viên: Hoàng Thị Kim Dung – QT1101N 2 tình huống tại Nhà khách Hải Quân – công ty Hải Thành

Những năm gần đây nhờ đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước, du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển về nhiều mặt. Kết quả này của ngành du lịch Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của các khách sạn. Ngành kinh doanh khách sạn đã đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội, an ninh, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, với chính sách mở cửa trong nền kinh tế thị trường đã đặt ngành du lịch đứng trước một cuộc cạnh tranh gay gắt, kinh doanh khách sạn bị một sức ép lớn từ nhiều phía trên thị trường. Muốn tồn tại và phát triển, bản thân các khách sạn, các nhà quản lý khách sạn phải tìm ra những giải pháp tích cực để có thể phát triển kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nh uận, giữ vững uy tín và chỗ đứng trên thị trường. Do đặc thù sản phẩm của khách sạn, chủ yếu là sản phẩm dịch vụ, nên lao động của ngành này cũng rất đặc biệt so với các ngành khác ở tính chất, nội dung của công việc. Một biện pháp hữu hiệu để có thể đứng vững trên thị trường của ngành kinh doanh khách sạn là phải quản lý nguồn nhân lực của mình một cách có khoa học và hiệu quả nhất. T . Nguồn nhân lực luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu và là một trong những vũ khí lợi hại trong chiến lược kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhà khách Hải Quân – công ty Hải Thành vẫn chưa có đề tài nghiên cứu về vấn đề này. Sau một thời gian thực tập tại Nhà khách Hải Quân – công ty Hải Thành và tìm hiểu được tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nghiên cứu ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Sinh viên: Hoàng Thị Kim Dung – QT1101N 2 tình huống tại Nhà khách Hải Quân – công ty Hải Thành” làm đề tài nghiên cứu khoa học với mục tiêu:  Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản trị nhân sự tại trong khách sạn  Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Nhà khách Hải Quân  Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Nhà khách Hải Quân.  Từ đó vận dụng lý luận về quản trị nhân sự vào công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của nhà khách Hải Quân – Công ty Hải Thành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC