Đề tài Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO

1. Lý do chọn đề tài Trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra sôi động, cũng như yêu cầu cấp thiết từ việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã khẳng định cạnh tranh là yếu tố quyết định sự sống còn. Nền kinh tế nước ta đang từng bước thay đổi để hội nhập với nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Với chương trình cải cách đổi mới, trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, Nhà nước tạo điều kiện bình đẳng cho các doanh nghiệp hoạt động. Bên cạnh đó đòi hỏi các tổ chức, các doanh nghiệp phải đổi mới cho phù hợp. Sự phát triển của Khoa học công nghệ ngày càng tiên tiến cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp và nhu cầu xã hội hóa ngày càng đa dạng, buộc các nhà quản trị phải biết thích ứng với điều kiện thực tế, đồng thời phải củng cố, hoàn thiện tổ chức hơn nếu muốn tồn tại và phát triển. Hơn thế, chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh trong các tổ chức là việc được quan tâm hàng đầu hiện nay. Quản trị chiến lược là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì mọi tổ chức đều cần đến chiến lược để có thể phát triển bền vững. Chính vì nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác quản trị chiến lược trong bất cứ một tổ chức, một doanh nghiệp, nên em đã chọn đề tài là: “Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO”, để làm báo cáo tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: “Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO”. Thông qua việc phân tích môi trường vi mô, vĩ mô, quá trình hoạt động của công ty. Từ đó, đưa ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp để giúp công ty phát triển bền. 3. Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu công tác quản trị chiến lược của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO. Dựa vào những số liệu thu thập được tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO trong 3 năm 2008, 2009, năm 2010, đề tài tập trung nghiên cứu và phân tích tình hình kinh doanh, môi trường vĩ mô, môi trường vi mô. 4. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng các phương pháp sau để nghiên cứu: - Phương pháp thu thập số liệu, nghiên cứu mô tả, tổng hợp - Phương pháp sử dụng các ma trận. Từ đó đưa ra “ một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC