Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở Công ty xây dựng Hồng Hà thuộc tổng công ty xây dựng Sông Hồng

Cạnh tranh là một yếu tố tất yếu trong nền kinh tế thị trường, nó góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế phát triển có hiệu quả. Trong lính vực xây dựng thì vấn đề cạnh tranh tồn tại dưới hình thức đấu thầu. Đây là hình thức canh tranh đặc thù của doanh nghiệp Đất nước ta đang đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá trên mọi lĩnh vực trong đó vấn đề xây dựng đang là mỗi quan tâm hàng đầu của chính phủ, vì đây là cơ sở, nền bệ cho quá trình phát triển đất nước và CNH. Trong khi, đất nước đang áp dụng cơ chế thị trường cho nền kinh tế, với xu thế mở cửa và hội nhập thì vấn đề cạnh tranh trong nền kinh tế nói chung và trong lĩnh vực xây dựng nói riêng ngày càng trở nên gay gắt, và là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp. Đứng trước tình hình đó, khi chúng ta đã có hình thức đầu thầu làm phương thức giao nhận các dự án giữa chủ đầu tư và nhà thầu thì các doanh nghiệp xây dựng phải nâng cao năng lực của mình và đưa các biện pháp riêng nhằm nâng cao khả năng thắng thầu, nhất là khi quy chế đấu thầu ra đời (1999) để thay thế các văn bản trước đây. Đây là vấn đề quan trọng nhất đối với doanh nghiệp xây dựng Việt Nam. Trong thời gian thực tập tại công ty xây dựng Hồng Hà thuộc Tổng công ty xây dựng Sông Hồng, em nhận thấy vấn đề đấu thầu là mỗi quan tâm lớn nhất trong công ty. Vì vậy, qua tình hình đấu thầu xây dựng của Công ty trong những năm qua, em đã chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở Công ty xây dựng Hồng Hà thuộc tổng công ty xây dựng Sông Hồng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC