Đề tài Một số giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Thái Bình Dương

Thế giới hiện nay đang diễn ra một xu hướng chủ đạo là khu vực hoá và toàn cầu hoá các nền kinh tế. Không thể đứng ngoài xu thế này, nước ta đã chủ động tham gia với quá trình hội nhập. Quá trình hội nhập đang đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam những cơ hội lớn và những thách thức gay gắt, buộc các doanh nhân, doanh nghiệp nước ta phải nâng cao trình độ nhận thức và kỹ năng, phát huy nội lực và biết tận dụng môi trường, ngoại lực thuận lợi để nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của mình. Trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh thì vấn đề khai thác, phát huy nội lực không thể bỏ qua công tác nghiên cứu và phát triển văn hoá kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển văn hoá doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp, cùng với quá trình quan sát tìm hiểu vấn đề Văn hoá doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thái Bình Dương em đã chọn đề tài "Một số giải pháp phát triển văn hoá doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thái Bình Dương". Đề tài gồm ba phần chính: Phần I. Cơ sở lý luận về văn hoá doanh nghiệp. Phần II. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thái Bình Dương và thực trạng về văn hoá doanh nghiệp tại công ty. Phần III. Một số giải pháp phát triển văn hoá doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thái Bình Dương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC