Đề tài Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động chi tiêu công trong lĩnh vực giáo dục đào tạo ở Việt Nam hiện nay

Một quốc gia muốn tồn tại và phát triển vững mạnh không thể không xét tới một nguồn thu Ngân sách khổng lồ kết hợp với những kế hoạch chi tiêu cụ thế và khoa học. Các khoản chi tiêu của các cấp chính quyền, các đơn vị quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp được sự kiểm soát và tài trợ bởi Chính phủ gọi là khoản chi tiêu công.Chi tiêu công là các khoản chi của NSNN hàng năm được quốc hội thông qua. Trong số rất nhiều các khoản chi của NSNN, như: chi cho văn hóa, thông tin, quân sự, quốc phòng, chi đầu tư xây dựng cơ bản thì chi cho lĩnh vực giáo dục đào tạo trong những năm hiện nay cũng chiếm tỷ trọng tương đối cao trong cơ cấu chi tiêu của Nhà nước, gần như là một lĩnh vực được ưu tiên phát triển hàng đầu trong chính sách phát triển quốc gia. Khi giáo dục đào tạo được quan tâm đầu tư thì việc các trường tư thục được thành lập là một hiện tượng rất đỗi bình thường. Khi này, không chỉ có Nhà nước mà các cá nhân, đơn vị cũng có nhu cầu đầu tư xây dựng các trường tư thục vì mục đích lợi nhuận hay phi lợi nhuận. Xét thấy đây là vấn đề nóng hổi, được khá nhiều người quan tâm, vì vậy: nhóm đã quyết định đi sâu đánh giá về hoạt động chi tiêu công trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và việc đưa ra những nhận xét về việc Nhà nước cho phép thành lập những trường tư thục. Đề tài của nhóm gồm 3 phần: I.Cơ sở lý luận về chi tiêu công. II. Đánh giá hoạt động chi tiêu công trong lĩnh vực GD – ĐT ở Việt Nam hiện nay. III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động chi tiêu công trong lĩnh vực GDĐT.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC